CMS :: Ht tin theo chuyên mục
Văn bản
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

          SỞ GD&ĐTTP. CẦN THƠ                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG PT THÁI BÌNH DƯƠNG                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

ÁP DỤNG TẠI TRƯỜNG PHỔ THÔNG THÁI BÌNH DƯƠNG

(Kèm theo Quyết định số: 168/QĐ-TBD ngày 21 tháng 8 năm 2015

của Hiệu trưởng Trường Phổ thông Thái Bình Dương)

 

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Mã hiệu TTHC

1

Tiếp nhận học sinh chuyển trường trong thành phố

01/QT-TBD

2

Tiếp nhận học sinh chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác

02/QT-TBD

3

Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước

03/QT-TBD

4

Tiếp nhận học sinh người nước ngoài về nước

04/QT-TBD

5

Tiếp nhận học sinh xin học lại (tại trường cũ)

05/QT-TBD

6

Tiếp nhận trẻ em vào nhóm trẻ, lớp mẫu giáo

06/QT-TBD

7

Tiếp nhận học sinh mới chuyển trường trong năm học vào lớp

07/QT-TBD

8

Cho phép học sinh chuyển trường trong thành phố

08/QT-TBD

9

Cho phép học sinh chuyển trường ngoài thành phố

09/QT-TBD

10

Giải quyết cho học sinh nghỉ học

10/QT-TBD

11

Hướng dẫn xin chỉnh, sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

11/QT-TBD

12

Hướng dẫn xin cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

12/QT-TBD

13

Cấp phát văn bằng, chứng chỉ gốc

13/QT-TBD

14

Cấp bản sao học bạ gốc

14/QT-TBD

15

Cấp phiếu điểm học sinh

15/QT-TBD

16

Xác nhận học sinh của trường

16/QT-TBD

17

Tiếp nhận, giải quyết khiếu nại của phụ huynh học sinh

17/QT-TBD