Benjamin Charles Jones
17/04/2017 105

Nơi sinh: New Zealand
Bằng cấp: Cử nhân thương mại, Đại học Otago
Kinh nghiệm hơn 1 năm giảng dạy
Phương châm giáo dục: “It’s never too late to become what you might have been”
Email: ben.charles@outlook.com