Dương Thị Xíu - Giáo viên Toán
01/12/2016 212

Họ và tên: Dương Thị Xíu - giảng dạy môn: Toán
Bằng cấp chuyên môn: Cử nhân Toán học
Phương châm giáo dục: "Cơm cha áo mẹ chữ Thầy
                              Gắng công mà học có ngày thành danh"