Trương Thị Bạch Hoa - Giáo viên lớp 3
01/12/2016 179

Họ và tên: Trương Thị Bạch Hoa
Giảng dạy: Lớp 3
Bằng cấp chuyên môn: CĐSP Tiểu học
Phương châm giáo dục: "Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng cho học sinh noi theo"