Võ Thị Song Thu – Tổ trưởng chuyên môn
01/12/2016 202

Họ và tên: Võ Thị Song Thu
Giảng dạy: 
Chủ nhiệm lớp 5
Bằng cấp chuyên môn, chứng chỉ: Đại học Giáo dục Tiểu học

Chứng chỉ: Anh văn: B, Tin học: B

Email: thuvts@pic.edu.vn
Phương châm giáo dục: "Trật tự - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm".